Er det lovlig med aldersgrense i sameier og borettslag?

I vårt borettslag har er det vedtektsfestet en nedre aldersgrense på 60 år for å kjøpe leilighet? Styret sier dette er fordi det er et borettslag for seniorer? Er en slik aldersgrense lov, eller er det ulovlig diskriminering?

I sameier og borettslag kan spørsmålet om aldersgrenser ved kjøp av bolig være et følsomt tema.

Noen sameier og borettslag velger å innføre aldersgrenser for å kjøpe eller bo der, f.eks. at beboere må være minst 60 år. Mange lurer på om dette er lovlig, så hva sier egentlig loven om aldersgrenser i sameier og borettlag?

Som utgangspunkt er det tillatt for sameier og borettslag å sette aldersgrenser for beboere, så lenge disse grensene ikke strider mot likestillings- og diskrimineringsloven. Det er imidlertid viktig å merke seg at aldersgrenser må være rimelig begrunnet og ikke vilkårlige for å være gyldige.

Aldersgrenser i borettslag

Borettslagsloven har en egen bestemmelse som forbyr diskriminering. Denne bestemmelsen finnes i lovens § 5-1, og har følgende ordlyd:

“I vedtektene kan det ikkje setjast vilkår for å vere andelseigar som tek omsyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.”

Med dette skulle man tro at alle former for aldersdiskriminering er ulovlig, men så enkelt er det ikke.

I lovkommentaren til borettslagsloven på Rettsdata.no fremgår det nemlig følgende om såkalte klausulerte borettslag:

“Det nye ved iverksetjinga av likestillings- og diskrimineringslova var at alder og graviditet ikkje kan vera vilkår for å vera andelseigar eller grunnlag for nekting av godkjenning. Når det gjeld alder, er tanken at unntaket i likestillings- og diskrimineringslova § 9 om «lovlig forskjellsbehandling» likevel kan opne til dømes for nedre aldersgrense for seniorbustader (Prop. 81 L (2016-2017) pkt. 15.10.6 s. 146).”

I likestillings- og diskrimineringsloven er nemlig forskjellsbehandling på grunn av alder lovlig dersom forskjellsbehandlingen

a) har et saklig formål,

b) er nødvendig for å oppnå formålet og

c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

At forskjellsbehandlingen må være saklig, betyr at begrunnelsen må være legitim og at det må være et reelt behov for å forskjellsbehandle.

En nedre aldersgrense for kjøp/beboelse som følge av et ønske om borettslag tilrettelagt for seniorer vil anses å falle inn under definisjonen av “lovlig forskjellsbehandling”.

Dette fremgår også spesifikt i forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven, som sier at:

“Nedre aldersgrenser i seniorboliger vil også kunne ha et saklig formål, dersom boligene er spesielt tilpasset eldre beboeres behov. På den annen side vil øvre aldersgrenser i et borettslag eller et sameie vanskelig kunne ha et saklig formål.”

I dette kan det altså være nødvendig at boligen er tilpasset eldre beboere for at den nedre aldersgrensen er lovlig.

Les også: Regler for røyking i borettslag og sameier

Aldersgrense i eierseksjonssameier

Eierseksjonsloven, som reglulerer selveierleiligheter, har også en diskrimineringsbestemmelse, men denne inneholder ikke et forbud mot aldersdiskriminering.

Eierseksjonsloven § 24 bestemmer at seksjonseieren fritt kan selge egen seksjon, men annet ledd bestemmer at seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett over seksjonen kan begrenses i vedtektene dersom de som berøres, samtykker i begrensningen.

I lovkommentaren til bestemmelsen fremgår det at en slik begrensning kan være en nedre aldersgrense for kjøp av seksjon:

“De mest aktuelle begrensninger i den rettslige rådighet vil være løsningsretter av enhver art, krav om at eier eller bruker skal høre til en bestemt persongruppe, f.eks. være over 60 år, funksjonshemmet eller medlem av en bestemt organisasjon.”

Uten en spesifikk begrensning i eierseksjonsloven, er det usikkert om forbudet mot aldersdiskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven gjør seg gjeldende.

I alle tilfeller vil en nedre aldersgrense også i sameier være lovlig så sant den faller inn under definisjonen av “lovlig forskjellsbehandling”, som vi har diskutert over.