Forsikringavtalen

forsikringsavtalen

Det rettslige grunnlaget for forsikringsavtaler er i hovedsak forsikringsavtaleloven og den alminnelige avtaleloven. Forsikringsvilkårene er utformet i samsvar med bestemmelsene i disse lovene.

Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen i de fleste skadebransjer består av:

  • Forsikringsbeviset
  • Særvilkår som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Velkår for vedkommende forsikringsform
  • Alminnelige bestemmelser (generelle vilkår) – felles for alle skadeforsikringsformer.
  • Forsikringsavtaleloven – hvis den ikke er fraveket i vilkårene.
  • Forsikringsbeviset

I forsikringsbeviset finner vi opplysninger om forsikringstaker, forsikringssted, forsikringsobjekt, forsikringssum, forsikringspremiens størrelse, henvisning til forsikringsvilkår, sikkerhetsforskrifter m.m.

Særvilkår

Det er i særvilkårene en hel del mulige forsikringsdekninger som ikke er med i standardvilkårene for bestemte forsikringsarter. For butikker som har kombinert butikkforsikring, kan det f.eks. være aktuelt å tegne tilleggsforsikring for glass i vinduer, dører og disker, for villaeiere kan det være aktuelt med f.eks. tilleggsforsikring for parabol-antenne, akvarium osv.

Forsikringsvilkår for bestemte forsikringsformer

For de fleste forsikringsarter innen privatmarkedet har hvert forsikringsselskap standarisert forsikringsvilkårene, slik at alle som f.eks. har en vanlig villaeierforsikring i samme selskap, har like forsikringsvilkår. Det samme er også praksis når det gjelder bedriftsforsikring, butikkforsikring, brann-, avbrudds., maskin- og vareforsikring. Det er imidlertid mulig å få mer individuelt tilpassede forsikringsavtaler både for storbedrifter og mindre bedrifter. Forsikringsvilkårene varierer imidlertid fra selskap til selskap.

Standard hjem- og villaforsikring

På ett område har forsikringsselskapene blitt enige om å tilby en forsikring med like vilkår. Det gjelder hjemforsikring og villaforsikring. Disse standardforsikringene tilbys i konkurranse med selskapenes øvrige forsikringsprodukter på dette området. Prisen på forsikringen kan variere fra selskap til selskap.

Alminnelige bestemmelser (generelle vilkår)

Dette er bestemmelser som gjelder for alle skadeforsikringsavtaler. Eksempelvis begrensinger i forsikringsselskapets erstatningsplikt på grunn av krig, atomkjernereaksjoner, naturkatastrofer o.l. Fremgangsmåte ved skjønnsbehandling, følgende av svik, oppsigelse og fornyelse av forsikringen, samt renter av erstatningen, er også tatt inn her.