Forsikringsordbok

forskringsoppgjøret
Under finner du viktige ord og begrepet i forsikringsforhold som du bør vite hva betyr:
 • Avkorting – betegner i alminnelighet den reduksjon i erstatningen som kan foretas hvis skaden er fremkalt ved grov uaktsomhet eller skade en forsikringstakeren.
 • Begunstiget – er i livs-, ulykkes- eller sykeforsikring den person som forsikringstakeren har tillagt retten til erstatningsbeløpet.
 • Bonus – i livsforsikring er forsikredes vedtektsmessige andel i selskapets overskudd. Den utbetales vanligvis i form av tillegg i forsikringsytelsen. Bonus i motorvognforsikring gis som reduksjon av ny forsikringspremie etter skadefritt år.
 • Borteforsikring – utvidelse av tingforsikring til å gjelde helt eller delvis, selv om de forsikrede gjenstandene befinner seg et annet sted enn forsikringsstedet som er angitt i forsikringsbeviset.
 • Den forsikrede – er i livs-, ulykkes eller sykeforsikring den person til hvis liv risikoen er knyttet.
 • Den sikrede – i ifølge forsikringsavtaleloven den som etter forsikringsavtalen har rett til erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket.
 • Egenandel – beløp som fratrekkes i erstatningsoppgjøret etter en skade.
 • Erstatning – det beløpet forsikringsselskapet i henhold til forsikringsavtalen betaler etter at en skade er skjedd.
 • Forsikringsavtale – avtale som går ut på at et forsikringsselskap mot en nærmere fastsatt godtgjørelse (premie) påtar seg å betale erstatning hvis forsikringstilfellet inntreffer.
 • Forsikringsbevis – dokument som bekrefter avtalen som er inngått. Forsikringsavtaleloven gir bestemmelser om hvilke opplysninger forsikringsbeviset skal inneholde.
 • Forsikringsfond – betegner i livsforsikring summen av selskapets avsetninger for å møte fremtidige forsikringsmessige forpliktelser. Fondet beregnes forsikringsteknisk etter regler godkjent an Kreditttilsynet.
 • Forsikringssum – er som regel den øvre grense for et selskaps ansvar under forsikringen, og danner grunnlaget for premieberegningen. Forsikringssummen fastsettes i skadeforsikring etter skjønn eller takst, og bør svare til objektets forsikringsverdi. Unntatt er såkalt fullverdiforsikring.
 • Forsikringstaker – er den som har inngått avtalen med forsikringsselskapet.
 • Forsikringstid – det tidsrom en forsikringsavtale er sluttet for.
 • Forsikringsverdien – den verdi de forsikrede gjenstander har etter forsikringsavtalen. Forsikringsverdien fastsettes på forskjellig måte og prinsippene fremgår av forsikringsvilkårene.
 • Forsikringvilkår – det skjelnes mellom alminnelige trykte standardvilkår og spesielle vilkår for den enkelte avtale. De alminnelige gjelder når intet annet er avtale. De spesielle vilkår supplerer de alminnelige og opphever disse i den utstrekning de angår samme forhold.
 • Fullverdiforsikring – er en form for forsikring av bygninger, der forsikringsselskapet på bakgrunn av en forhåndstakst har påtatt seg ansvaret for at bygningen på ethvert tidspunkt er forsikret for en sum som svarer til forsikringsverdien. Premiegrunnlaget blir regulert med jevnemellomrom i samsvar med en fastsatt indeks for byggekostnader.
 • Gjenkjøpsverdi – i livsforsikring omfatter den del av de innbetalte premier som etter kontrakten er forsikringstakerens eiendom og som han kan kreve utbetalt kontant.
 • Indeksregulert forsikring – i livs- og perjonsforsikring menes forsikringsavtale der erstatning og premie er knyttet til en indeks som gir uttrykk for variasjon i pengeverdien, for eksempel levekostnadsindeks eller grunnbeløpet i folketrygden. Forsikringssum på innbo og løsøre kan reguleres i samsvar med levekostnadsindeks. Ved fullverdiforsikring blir premiegrunnlaget justert etter indeks for byggekostnader.
 • Overforsikring – foreligger når forsikringssummen er større enn forsikringsverdien.
 • “Poliselån” – kan gis mot pant i en livsforsikring til et beløp henimot forsikringens gjenkjøpsverdi.
 • Premie – forsikringstakerens betaling for en forsikring. Premien beregnes og betales som regel forskuddsvis.
 • Pro-rata regelen – brukes i visse skadeoppgjør hvis det på grunn av uriktige opplysninger er betalt for lav premie. I samsvar med denne regel skal erstatningen svare til forholdet mellom den premie som er betalt og den premien som skulle vært betalt.
 • Reassuranse – gjenforsikring. Overføring av en del av forsikringen til et annet selskap mot andel av premie.
 • Risiko – egentlig fare, men benyttes om forsikringsobjekt eller gruppe av objekter, som antas å kunne være utsatt for skade ved ett og samme forsikringstilfelle.
 • Skjønn – Taks, verdsettelse, vurdering. En rekke forsikringsvilkår har bestemmelse om at både sikrede og selskap kan kreve skjønn av sakkyndige, upartiske personer til verdsettelse av skade og tap.
 • Skadebeløp – er den sum skaden utgjør, uavhengig av forsikringsforholdet.
 • Underforsikring – foreligger når forsikringssummen er lavere enn forsikringsverdien. Den sikrede anses som selvassurandør for den del av forsikringsverdien som ikke dekkes av forsikringssummen.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings