20/03/2013

Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring er en gruppelivsforsikring. avtalepartene er lånegiveren og forsikringsselskapet. Låntaker er forsikret, og får tilbud om forsikringen gjennom låneinstitusjonen. Hoveddekningen er dødsrisikoforsikring. Forsikringssummen er til enhver tid lik restlånet, og ved et eventuelt dødsfall utbetales forsikringssummen til låneinstitusjonen til sletting av gjelden.

Det kan også knyttes til en uføreforsikring, slik at gjelden slettes eller reduseres dersom den forsikrede blir varig ervervsmessig ufør.

Reglene for gjeldsforsikring kan variere noe fra selskap til selskap. Noen tilbyr en ulykkesforsikring i tillegg til hoveddekningen, i stedet for eller i tillegg til uføredekningen. Det er viktig å være klar over at ulykkesforsikringen bare dekker uførhet på grunn av ulykke (ikke sykdom) og at uførheten her blir vurdert ut fra den medisinske uførhet uten hensyn til arbeidsevnen.