20/03/2013

Innboforsikring

Innboforsikringen er beregnet på dem som bor i leiet bolig, f.eks. i borettslag, men også dem som bor i seksjonerte sameier (selveierleiligheter) der sameiet allerede har en felles bygningsforsikring.

Innboforsikringen omfatter innbo- og løsøre i leiligheten. Med innbo mener vi de tingene som vi har hjemme, og som vi “bor med”, f.eks. møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater. Løsøre er det som ellers hører til i hjemmet uten at vi direkte kan kalle det for innbo, f.eks. sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.

Hvem gjelder forsikringen for?

Innboforsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og ektefeller/samboer. Barn og andre medlemmer av den faste husstanden er også med på forsikringen så sant de ikke har en egen forsikring. Samboende bør undersøke i sitt selskap om det stilles spesielle krav om melding til folkeregisteret.

Hvis det bor flere familier sammen i én leilighet (f.eks. et kollektiv), må hver familie ha egen hjemforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?

Innboforsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet), under flytting eller på nytt oppholdssted innenfor Norden. For ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen hvor som helst innen de nordiske land.

Dette får betydning f.eks. hvis ett av barna i en familie er skoleelev eller student og skal bo på hybel. Den delen av innbo og løsøre som studenten tar med seg på hybelen, er dekket under familiens innboforsikring. Dette gjelder for midlertidige opphold utenfor hjemmet. Flytter studenten hjemmefra for godt, f.eks. i egen leilighet må et eget forsikringsforhold opprettes.

Hvilke skader dekker forsikringen?

Brann
En innboforsokring dekker det økonomiske tapet hvis det skulle begynne å brenne. Brann defineres som “ild som er kommet løs”. Dette vil si at sviskader ikke er dekket av innboforsikringen. Det må svare snakk om ild som man har mistet kontrollen over, og som skader ting eller verdier.

Vannledningsskade
Innboforsikring dekker vannledningsskade, men ikke vannsskade. Vannledningsskade er plutselig og uforutsett utstrømming av vann fra en bygnings rørledninger med tilknyttet utstyr ved brudd lekkasje eller oversvømmelse.

Væsken må typisk komme fra:

  • Bygningens rørledningsnett
  • Tilknyttet utrstyr, typisk vaskemaskin, varmtvannsbereder eller oppvaskmaskin.
  • Vannskade er noe annet enn vannledningsskade. Da kommer ikke vannet fra en vannledning, men heller fra en vaskebøtte, regn eller snøsmelting. Skader som kommer på grunn av dette er ikke dekket av innboforsikringen.

Tyveri
Innboforsikringen dekker tap eller skade hvis innbruddstyver har kommet seg inn i boligen ved å “forsere en hindring”, typisk å bryte opp døren, vinduet eller dirke opp låsen med nøkler som er stjålet.
Hvis innbruddstyven har tatt seg igjennom et ulåst vindu eller dør vil det som regel ikke være dekket av innboforsikringen fullt ut.