Syk fra jobben – hvilke rettigheter og plikter har du?

Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syke og ved annen arbeidsuførhet. Dette følger av folketrygdloven. De første 16 kalenderdagene fra og med den første fraværsdagen kalles arbeidsgiverperioden. I denne perioden er det arbeidsgiveren som har ansvar for å betale sykelønnen til arbeidstakeren, men bare for de dager som du faktisk skulle jobbet dersom du ikke hadde blitt syk. Eksempel: du jobber 5 dagers uke, og blir syk torsdag den 10. Arbeidsgiverperioden løper til den 26. (16 dager). Sykelønnen du har krav på vil omfatte 12 dager fordi lørdagene 12. og 17., og søndagene 13. og 18. er fridager hvor du ikke har noe inntektstap som følge av sykdommen din.

Arbeidsgiverens plikt til å betale lønn i arbeidsgiverperioden

Hvis aebeidsgiveren din velger å fortsette lønnsutbetaling utover arbeidsgiverperioden, man arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV. Det er viktig å være klar over at det ikke ytes sykepenger for den delen av inntekten din som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G), men arbeidsgiveren kan være forpliktet til å betale differansen mellom 6 G og din fulle lønn hvis det foreligger en tariffavtale eller personlig arbeidsavtale hvor dette er avtalt.

Egenmelding ved sykdom

En egenmelding benytter du deg av når du selv melder fra til arbeidsgiveren din om at du må vøre borte fra jobben på grunn av egenmeldingen, du trenger altså ikke å legge frem legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom.

Du har rett til å benytte egenmelding når du har vært ansatt hos arbeidsgiveren i mist 2 måneder før arbeidsuførheten inntrådte. Retten til egnmelding gjelder for 3 kalenderdager. Ved beregningen skal arbeidsfrie dager (eks. søndager) regner med hvis du er borte fra arbeidet både dagen før og dagen etter slike dager. Eksempel: Du er borte fra jobben på grunn av sykdom fredag og har vanlig fri lørdag og søndag. Dersom du er syk og fraværende også på mandag, kan arbeidsgiveren kreve sykemelding fra lege fra og med mandag.

Egenmelding om sykdom skal gis senest første arbeidsdag innen arbeidstidens slutt, skriftlig eller muntlig ved. f.eks. telefon. Slik melding skal gis også når arbeidstakeren sykemeldes av lege. Hvis du ikke gir en slik melding til din arbeidsgiver, faller retten til sykepenger bort, og inntrer først fra den dag melding blir gitt.

Hvis du har brukt egenmelding minst 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene uten å legge frem sykemelding fra lege, kan arbeidsgiveren bestemme at du for fremtiden skal levere sykemelding fra lege fra første fraværsdag. Du må i så fall få klar beskjed om dette, og du må gis anledning til å forklare deg nærmere om grunnen til fraværene. Etter 6 måneder plikter arbeidsgiveren å foreta en ny vurdering av spørsmålet om på ny å gi deg rett til å benytte egenmelding. Hvis du har fått sykepenger på grunnlag av egenmelding, kan arbeidsgiveren din kreve en skriftlig erklæring fra deg om at fraværet fra jobben skyldes sykdom.

Legeerklæring ved sykdom

Hvis arbeidsuførheten din varer utover de dagene egenmelding kan benyttes, kan din arbeidsgiver kreve at du oppsøker lege, og at fraværet blir bekreftet av en lege fra og med den første arbeidsdagen du skulle ha vært i jobb igjen. Dersom bekreftelse fra lege ikke blir lagt frem, faller retten til sykepenger bort. Dette gjelder også for de dager hvor du har benyttet deg av egenmelding. Din rett til sykepenger inntrer i så fall først fra den dagen fraværet blir bekreftet av lege. Hvis det er særlig grunn for at du ikke har gitt melding i rett tid, og det er på det rene at sykdommen har ført med seg arbeidsuførhet fra et gitt tidspunkt, skal sykepenger likevel utbetales fra første fraværsdag. En slik særlig grunn kan være at du bor alene og ikke har telefon. Men også i disse tilfellene må imidlertid sykdommens art og din mulighet for å få gitt beskjed på annen måte vurderes.

Kan du bruke tilbakedatert legeerklæring?

En arbeidsgiver trenger ikke uten videre å godta en tilbakedatert legeerklæring. I så fall kan arbeidsgiver forlange at legen dokumenterer årsakene til tilbakedateringen, slik at også sykdommen dokumenteres inntrådt fra dato for sykemelding.

Arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiveren i samband med deg som er sykemeldt utarbeide en oppfølgingsplan. Arbeidet med denne oppfølgignsplanen skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når du har vært helt eller delvis borte fra jobben i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og en plan for videre oppfølging.

Arbeidsgiveren skal også kalle deg inn til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen syv uker etter at du har vært helt borte fra jobben. Bedrifthelsetjeneste skal være representert i dette møtet. Hvis både du og din arbeidsgiver, eller bare du ønsker det, skal den legen som sykemeldte deg delta i møtet.