07/11/2012

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring utbetales til den forsikrede ved uførhet som følge av en ulykke. Det kan også tegnes ulykkesforsikring som gir etterlatte krav på utbetaling hvis du dør etter en ulykke. Skader som skyldes sykdom, er unntatt fra ulykkesforsikringen. Ved død utlbetales hele forsikringssummen, og ved uførhet vil utbetaling skje i forhold til den medisinske invaliditetsgraden. Invaliditet som følge av en ulykke vil ofte føre til ekstrautgifter, et betydelig inntektsbortfall, og stønaden fra folketrygden er ofte utilstrekkelig. Du bør også vurdere å tegne ulykkesforsikring for barna dine fordi folketrygden ikke gir stønad før de er 16 år, og da utbetales bare minstepensjon.