20/03/2013

Villa- og husforsikring

Det er ingen plikt for deg som huseier til å forsikre huset ditt, men det er allikevel veldig viktig å gjøre det. Hus har normalt så store verdier at det for de fleste ville medført store økonomiske problemer hvis ikke forsikringen er i orden når noe går galt. Boligen din er sannsynligvis det dyreste du eier.

Villaforsikring og husforsikring er bare to ord på samme produkt, og det varierer hva de ulike forsikringsselskapene pleier å kalle den. Vi bruker ordet husforsikring i det følgende.

Hva dekker husforsikringen?

Husforsikringen er tilpasset dem som bor i eget hus. Forsikringen dekker skader på både innbo og løsøre og på selve bygningene med hageanlegg. Innbo og løsøre dekkes på samme vilkår som under en innboforsikring. Ansvars- og rettshjelpsforsikring er også med. I tillegg svarer forsikringsselskapet også skade på selve bygningen og – innen visse beløpsgrenser – på hageanlegg, gjerder og svømmebasseng. Forsikringsselskapet dekker brann-, vannlednings-, innbrudds- og naturskader. Bruddskader på sanitærporselen og glassruter er også dekket.

Mot skader pga. sopp, råte, insekstsangrep o.l. kan det tegnes forsikring i et spesielselskap eller som tillegg til vanlig husforsikring.

Dette dekkes typisk av en husforsikring:

 • Ansvar dekker ethvert juridisk erstatningsansvar du kan pådra deg.
 • Brann .
 • Eksplosjon.
 • Naturskader.
 • Tap av skader ved ran og overfall.
 • Skader av lynnedslag..
 • Tyveri og hærverk.
 • Vannskader.
 • Veskenapping dekkes, men med et maksimumsbeløp.
 • Flytte- og lagringsutgifter dekkes når du må flytte på grunn av skade på boligen.
 • Matvarer i fryser dekkes ved “utilsiktede temperatursvigninger”. I enkelte forsikringsselskap er det begrensninger på hvor mye som dekkes.
 • Utgifter til rettshjelp, normalt advokatutgifter.
 • Sykkel må være låst for et den skal dekkes av forsikringen, samt registrert i Falkens Sykkelregister. Husk at egenandelen her fort kan overstige sykkelverdien.

Forsikringssum

Husforsikringens bygningsforsikring bygger på prinsippet om fullverdiforsikring. Fullverdiforsikrede bygninger erstattes fullt ut under forutsetning av at bygningsforandringer som påvirker verdien er meldt til forsikringsselskapet. Hvis en foretar større forandringer på huset, påbygg o.l. som øker husets verdi, må en melde fra til forsikringsselskapet om dette slik at premieberegningsgrunnlaget kan bli forhøyet.

Takseringsmetodene varierer noe avhengig av hva slags bygning som skal forsikres. Hensikten er å komme frem til et premieberegningsgrunnlag som forsikringsselskapet hvert år regulerer i takt med byggekostnadsindeksen. Dette premierberegningsgrunnlaget skal best mulig gjenspeile hva det vil koste å gjennoppføre en tilsvarende bygning.