07/11/2012

Yrkesskadeforsikring

Etter lov om yrkesskadeforsikring plikter alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen gir deg erstatning etter yrkesskade.

Hvem er arbeidstaker?

Alle som utfører arbeid for arbeidsgiver, i privat eller offentlig virksomhet. Militærpersonell og andre som gjør tjeneste for det offentlige ette pålegg, og innsatte og pasienter som deltar i arbeid i anstalter og institusjoner, og også omfattet av yrkesskadeerstatningsloven.

Forsikringen gjelder ikke når det er tale om:

 • ulønnet arbeid eller ulønnet vern som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner.
 • enkeltstående arbeidsoppdrag for privatpersoner.
 • arbeid for privatpersoner når arbeidstiden er mindre enn 10 timer pr. uke.

Hva slags skader omfattes av yrkesskadeforsikringen?

Skade eller sykdom å være påført arbeidstakeren i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke:

 • skade og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade).
 • skade og sykdom som i samsvar med folketrygdloven er likestilt med yrkesskade.
 • annen skade og sykdom, dersom den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Hva kan man kreve erstatning for?

Yrkesskadeforsikringen gir en rett til å kreve erstatning for:

 • påførte utgifter og lidt tap.
 • sannsynlige økonomiske tap i fremtiden.
 • ménerstatning.

Ved dødsfall vil de etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget, ha krav på erstatning for forsørgertap. Erstatning for “tort og svie” kan ikke kreves av yrkesskadeforsikringen.

Hvor skal en henvende seg?

Det er forsikringsselskapet til den som er arbeidsgiver når yrkesskaden blir konstantert, som er ansvarlig for skaden. Dette gjelder selv om skaden egentlig skjedde mens en var i tjeneste hos en annen arbeidsgiver. Er en ikke lenger i arbeid, er det forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver en skal henvende seg til. Stat og kommune har ikke forsikringsplikt, og offentlige ansatte må derfor henvende seg til sin arbeidsgiver.

Hvis arbeidsgiver har forsømt sin plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, kan skadelidte henvende seg til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Denne foreningen er opprettet for å ta seg av skadetilfelle der arbeidsgiver er uforsikret.

Skademelding

Forsikringsselskapet skal ha melding om skade snarest mulig. Kravet blir foreldet etter tre år regnet fra det tidspunkt skadelidte fikk greie på at skade eller sykdom kan være påført i arbeidet.

Hvor stor kan erstatningen bli?

Erstatningsutmålingen skjer i stor grad etter standariserte regler, og fastsettes i forhold til til grunnbeløpet i folketrygden og den skadelidtes lønnsinntekt.

 • Påførte utgifter erstattes individuelt.
 • Fremtidige utgifter – her tas hensyn til skadelidtes alder og størrelsen på de årlige utgiftene.
 • Inntektstap fram til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt.
 • Tap av fremtidig inntekt erstattes med en grunnerstatning. Ved beregningen tas hensyn til vedkommendes inntekt og alder på skadetidspunktet.
 • Ménerstatning skal dekke varig og betydelig skade av medisinsk art. Den fastsettes i forhold til grunnerstatningen og skadelidtes alder.

Forsikringer og folketrygd

Livs- og ulykkesforsikringer utbetales i tillegg til erstatningen fra yrkesskadeforsikringen. Det samme gjelder ytelser fra folketrygden.